Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

  • Administratorem danych osobowych jest firma Good Vibes, prowadząca działalność gospodarczą pod numerem NIP 8822010313, w dalszej części dokumentu nazywana Good Vibes.
  • Klient ma prawo nie wyrazić zgody na postanowienia Polityki Prywatności i innych regulaminów świadczenia usług przez Administratora. Brak wyrażenia zgody powodować będzie jednak niemożność świadczenia usług przez Administratora.
  • Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego od momenty zaakceptowania przez nich jej postanowień.
  • Przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Good Vibes nadzoruje Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wskazany wraz z danymi kontaktowymi na wlasnybiznesonline.pl.

Dane Osobowe

  • Good Vibes przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi świadczone przez Good Vibes w ramach wlasnybiznesonline.pl oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Good Vibes
  • Good Vibes może wykorzystywać dane osobowe Klientów w celu marketingu bezpośredniego Produktów i usług partnerów handlowych Good Vibes, o ile Klient wyrazi wyraźną zgodę na tego rodzaju marketing.
  • Good Vibes wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
  • Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Good Vibes jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
   • umożliwienia Klientom korzystania z funkcjonalności strony internetowej,
   • realizacji zamówień na Produkty i usługi Good Vibes,
   • reakcji na informacje przesłane Good Vibes z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
   • realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),
   • realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Good Vibes oraz Produktów i usług partnerów handlowych Good Vibes, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
  • Podczas zakładania Konta, zakupu Produktów i usług, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie pola w formularzu rejestracji.
  • Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  • Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Good Vibes.
  • Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  • Klient ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. W przypadku zgłoszenia takiego żądania Klient godzi się z faktem, że świadczenie usług przez Good Vibes będzie niemożliwe i zostanie poczytane jako wypowiedzenie umowy przez Klienta z przyczyn leżących po jego stronie.
  • Good Vibes będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Good Vibes, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń Good Vibes.
  • W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
  • Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług Good Vibes, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny wlasnybiznesonline.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:
   • z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej wlasnybiznesonline.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies)
   • z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku, gdy przejście do strony wlasnybiznesonline.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę wlasnybiznesonline.pl.
  • W przypadku uzyskania przez Good Vibes wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej wlasnybiznesonline.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Good Vibes może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny wlasnybiznesonline.pl i jej poddomen

  • Przeglądanie zawartości witryny internetowej wlasnybiznesonline.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

Korzystanie z formularza kontaktowego

  • Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie wlasnybiznesonline.pl skontaktuj się wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

  • Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do Good Vibes i dostępnych na wlasnybiznesonline.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
  • Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres email jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala Good Vibes zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów

  • Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Good Vibes za pośrednictwem wlasnybiznesonline.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.
  • Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Good Vibes (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Good Vibes oraz partnerów handlowych Good Vibes)
  • Good Vibes zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Good Vibes.
  • Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu wlasnybiznesonline.pl, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów Good Vibes i wlasnybiznesonline.pl.
  • Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych wlasnybiznesonline.pl. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

  • Dane osobowe podane na serwisach należących do Good Vibes przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
  • Good Vibes nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

  • Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Good Vibes i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Good Vibes nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

  • Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Good Vibes. Przekazywanie danych podmiotom trzecim Good Vibes nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
  • W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
  • Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

  • Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Klient będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Korzystanie przez Klienta z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
  • Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Good Vibes nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do Good Vibes serwisu i newsletterów.